จำนวนผู้เข้าชมเว็บ เริ่มนับ 24 02 59

 

 

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชัยนาท

สำนักงานจังหวัดชัยนาท

 

 

27-6-61 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2561 ณ ศทอ.จังหวัดชัยนาท

18-6-61 สำรวจแปลงพยากรณ์

20-6-61 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน

14-6-61การใช้ระบบคำนวน ราคากลางด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์

13-6-61 ถ่ายความรู้ การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน

22-5-61 ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชผักและ ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการศัตรูพืชผัก
09-5-61รณรงค์ส่งเสริม การทำนาแปลงใหญ่ปี 61
       
      อ่านข่าวเพิ่ม