จำนวนผู้เข้าชมเว็บ เริ่มนับ 24 02 59

 

 

เตือนการระบาดของหนอนกระทู้ fall armyworm

 

จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2562

 

 

โรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย  “โรคใบด่างในมันสำปะหลัง”

 

 

 

 

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชัยนาท

สำนักงานจังหวัดชัยนาท

 

 

14-1-62 กิจกรรมอบรมเกษตรกร
เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)

 

15-16 -1-62
อบรมแกนนำเกษตรกร
และเครือข่าย จังหวัดลพบุรี

 

 

16-1-62 สำรวจและติดตาม สถานการณ์หนอนกระทู้
ข้าวโพด FMW

 

 

16-1-62 ปล่อยกริดแมลงช้างปีกใส อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

 

17-1-62 พิธีวันพ่อขุนราม คำแหงมหาราชประจำปีพุทธศักราช 256217-1-62 คณะกรรมการ อำนวยการ ขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด

 

 

18-1-62
พิธีวันยุทธหัตถี
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

 

 
      อ่านข่าวเพิ่ม