จำนวนผู้เข้าชมเว็บ เริ่มนับ 24 02 59

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชัยนาท

สำนักงานจังหวัดชัยนาท

 

 

21-22 /09/61 ร่วมประชุม ศทอ. 9 ศูนย์ ณ ศทอ.ชลบุรี

11-9-61 ศึกษาดูงานการผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย และเมตาไรเซียมชนิดน้ำ ณ ศทอ.สุพรรณบุร
10-9-61 ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและ หัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4
11-9-61 ศึกษาดูงานการผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย และเมตาไรเซียมชนิดน้ำ ณ ศทอ.สุพรรณบุรี

29-8-61 วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย
23-23-8-61 สัมมนา เพื่อหาแนวทางโรคใบด่างในมันสำปะหลัง

22 -8-61 บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน วัดธรรมขันธ์

8-8-61 ปล่อยกริด (แตนเบียน Anagyrus ) ในอำเภอหันคาและวัดสิงห์

       
      อ่านข่าวเพิ่ม