จำนวนผู้เข้าชมเว็บ เริ่มนับ 24 02 59

 

 

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชัยนาท

สำนักงานจังหวัดชัยนาท

 

 

01 12 60 ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

13-14 12 60
อบรม จนท.อารักขาพืช

9-10 01 61 ฝึกอบรมเกษตรกรแกนนำ
รุ่นที่ 2
17-18 01 61 อบรมวิทยากรแกนนำ
การผลิตชีวภัณฑ์มาตรฐานชุมชน
   

 

23 - 26 01 61
อบรม Plant Doctor
     
       
      อ่านข่าวเพิ่ม