ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท

หมู่ที่ 2 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทร 056-476655 , โทรสาร 056-476655 , E-mail : pmc01@doae.go.th

คลิก