นายสุทธิพงษ์ จ่างทอง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท
 
 
       

 

นางบรรจง บุญมาทรัพย์ไพศาล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายมานะ เหลืองทองวัฒนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายภาณุ ภาณุเวช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวรัญญู พิสฐศาสน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
         
นางสาวปิยะพร คงพัวะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสิริวิมล ภูนุช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางสาวสาลินี  สวนแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจุฑาทิพย์ เกิดศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกัญญาวีร์ นาคอิ่ม
เจ้าพนักงานธุรการ
     
 
จ้างเหมาบริการ
 
     
 
นางสุวิมล บุญญโร
พนักงานห้องปฏิบัติการ
   
นางกนกพิชญ์ แสงตะวัน
พนักงานห้องปฏิบัติการ
   
นางจิรพรรณ สุขจาด
พนักงานห้องปฏิบัติการ
 
                 
 

นางคุณาภรณ์ มีโสภณ
คนงานเกษตร

   
นายสำเริง หงษ์กำเนิด
คนงานเกษตร
   
นางประทุมวรรณ์ ทนงจิตรไพศาล
พนักงานบริการทั่วไป
 
       
นายสถิต แช่มอุบล
พนักงานขับรถยนต์
นายสมชาย วิมลเศรษฐ
พนักงานขับรถยนต์
นายวันชาติ เทศยิ้ม
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายอดิเรก วงษ์เขียว
พนักงานรักษาความปลอดภัย