วิสัยทัศน์ (Vision)


“ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท เป็นผู้นำในการส่งเสริมให้เกษตรกร บริหารศัตรูพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพและผลิตพืชปลอดภัยจาก สารพิษอย่างยั่งยืน”