เตือนการระบาดศัตรูพืช

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท

ประจำปี 2563

ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไรแดง-มันสำปะหลัง

ประจำเดือน ธันวาคม

แมลงหล่า

ประจำเดือน มกราคม

แมลงบั่ว

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

เพลี้ยจักจั่นมะม่วง

ประจำเดือนมีนาคม

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ประจำเดือน เมษายน

หนอนหัวดำมะพร้าว

ประจำเดือน พฤษภาคม

หนอนกออ้อย

ประจำเดือนมิถุนายน

ใบด่างมันสำปะหลัง

ประจำเดือนกรกฎาคม

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ประจำเดือนสิงหาคม

โรคใบไหม้ข้าว

 

ประจำเดือนกันยายน

โรคใบขีดสีน้ำตาล